2024 International Conference on Aerospace and Mechanics (ICAM 2024)

Committee

Conference Chair

Prof. Hui Li, Northeastern University, China

Prof. Aiping Zhang, Northeast Electric Power University, China

Prof. Ramesh Agarwal, Washington University in St. Louis Campus, USA

Prof. Tianzhi Yang, Northeastern University, China

Prof. Jing Zhao, Northeastern University, China


Co-chairs

Prof. Liming Zhou, Jilin University, China

Prof. Peng Liu, Jilin University, China

Assoc. Prof. Zhaoye Qin, Tsinghua University, China

Prof. Bing Wang, Fuzhou University, China

Prof. Bo Zhou, Shenyang University of Technology, China


Technical Program Committee Chairs

Prof. Yanqing Wang, Northeastern University, China

Prof. Jin Zhou, Xi' an Jiaotong University, China

Prof. Wanji Chen, Shenyang Aerospace University, China

Prof. Feng Li, Jilin University, China

Prof. Xuyuan Song, Shenyang Aerospace University, China


Technical Program Committee Member

Wanji Chen, Bin Cai, Hulun Guo, Weixi Huang, Qingkai Han, Qinkai Han, Peixin Gao, Xiangying Guo, Xianzhen Huang, Shijie Jiang, Junzhe Lin, Peng Liu, Yang Liu, Feng Li, He Li, Hui Li, Rui Li, Jian Li, Xiaopeng Li, Chaofeng Li, Changyou Li, Zhaokai Li, Hui Ma, Shujun Ma, Chaoye Qin, Chaohui Ren, Wei Sun, Yanqing Wang, Wei Wang, Bing Wang, Bo Wang, Xiaodong Yang, Tianzhi Yang, Tao Yu, Minghui Yao, Hongliang Yao, Bensong Yu, Liming Zhou, Jin Zhou, Chunyu Zhao, Bo Zhou, Jing Zhao, Xufang Zhang, Jingyu Zhai, Tianyu Zhao, Bingfeng Zhao


Organizing Committee Chairs

Prof. Wei Sun, Northeastern University, China

Prof. Rui Li, Dalian University of Technology, China

Prof. Xiaowei Gao, Dalian University of Technology, China

Assoc. Prof. Shijie Jiang, Northeastern University, China

Assoc. Prof. Zhuo Xu, Northeast Electric Power University, China


Organizing Committee Member

Prof. Kun Xu, The Hong Kong University of Science and Technology, China

Prof. Shengyi Yang, Guizhou Minzu University, China

Prof. Meftah Hrairi, International Islamic University Malaysia, Malaysia

Prof. Yi Jiang, Beijing Institute of Technology, China

Prof. Bin Cai, Jilin Jianzhu University, China

Researcher, Raolong Liu, Zhejiang University, China

Assoc. Prof. Shijie Jiang, Northeastern University, China

Assoc. Prof. Shihua Zhou, Northeastern University, China

Assoc. Prof. Fengming Du, Dalian Maritime University, China

Assoc. Prof. Zongliang Du, Dalian University of Technology, China

Assoc Prof. Nianyin Zeng, Xiamen University, China

Assoc Prof. Chao Liu, Guizhou Minzu University, China

Assoc. Prof. Devarajan Ramasamy, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

Assoc. Prof. Ali Arshad, Riga Technical University, The Republic of Latvia

Assoc. Prof. Kai Wang, Xiamen University, China

Assoc. Prof. Fengnan Guo, Dalian University of Technology, China

Assoc. Prof. Xiao Han, Dalian University of Technology, China

Assoc. Prof. Maged Al-Barashi, Guilin University of Aerospace Technology, China

Assoc. Prof. Zhaokai Li, Chang' an University, China

Senior Lecturer, Mohd Firdaus Bin Abas, Universiti Putra Malaysia

Asst. Prof. Hao Wang, Southern University of Science and Technology, China

Asst. Prof. Chongze Hu, The University of Alabama, USA